logo
Hạt Gạo Xinh Monet @suaxam
Bà già yêu nước, mái mái yêu đời, trọn đời xàm xí Mình có nhận xem Tarot, trò chuyện để chúng ta cùng nhau phát triển theo hướng tâm linh lẫn tâm lý tại đây: https://www.facebook.com/deeptalkwithMonet
514 Spiders