logo
Hoàng Thy @maithynguyen070498
Kẻ - điên ghi chép chuyện những kẻ - tỉnh. Người - ngày viết chuyện - đêm.
19 Followers
7 Followings
80 Spiders