logo
Cát Nhĩ @catnhi
Hơi dở người Nhưng còn tuỳ theo cách bạn định nghĩa "dở người"
248 Spiders