logo
Huyền Vũ @huyenvu1993
Hi, Huyền Vũ, cũng như Bờ Ru Xờ, chỉ là những bút danh của mình. Xin cảm ơn bạn đã đọc.
508 Spiders