logo
Tú Ngọng @ftu_qna
Nếu bạn chỉ làm những gì bạn có thể, thì không bao giờ bạn có thể vượt qua chính mình
27 Followers
1 Followings
94 Spiders