WTF
thumbnail
WTF
 | 8 phút đọc

À, thì đeo bám ..

TL;DR: Bài về ân oán cá nhân giữa đồng chí @Tornad và tôi,...
gwens1983
5 tháng 2 2020