logo
.Ngưn. @bagiathichphicong
Spider box
"Đừng dùng tình yêu để chôn vùi sự khác biệt của hai người [...] Niềm hoan hỉ trước sự khác biệt giữa hai người mới là yêu."
731 Spiders