logo
KOCONae @thaibao9999
Hùng hổ như chị Dậu - lái xe tăng đạp đổ cổng Dinh Độc Lập. Thỉnh thoảng viết xai trính tả
21 Followers
6 Followings
76 Spiders