Người trong muôn nghề
thumbnail
Người trong muôn nghề
 | 9 phút đọc

Học công nghệ thông tin thì làm gì? (Phần 3: Sống ở Silicon valley)

Mục lục cho series: “Học công nghệ thông tin thì làm gì”? ...
kubothegsd
22 tháng 3 2020