Ban đầu tôi dựng nên trời đất.
Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; tôi vận hành trên mặt nước. 
Tôi phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Tôi thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Tôi đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.
Tôi lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước để phân rẽ nước cách với nước. Tôi làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy. Tôi đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.
Tôi lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy. Tôi đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Tôi thấy điều đó là tốt lành. Tôi lại phán rằng: Đất phải sinh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy. Đất sanh cây cỏ: Cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Tôi thấy điều đó là tốt-lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.
Tôi lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, để phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy. Tôi làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Tôi cũng làm các ngôi sao. Tôi đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, để soi sáng đất, để cai-trị ban ngày và ban đêm, để phân ra sự sáng với sự tối. Tôi thấy điều đó là tốt-lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.
Tôi lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Tôi dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Tôi thấy điều đó là tốt-lành. Tôi ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy rẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sinh sản trên đất cho nhiều. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.
Tôi lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy. Tôi làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Tôi thấy điều đó là tốt-lành.
Tôi phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất, và để làm anime. Tôi dựng nên loài người như hình Tôi; Tôi dựng nên người nam wibu cùng người nữ wibu. Tôi ban phước cho loài wibu và phán rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy rẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.
Tôi lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh để dùng làm đồ ăn; thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.
Ngày thứ bảy, tôi ngồi xem Sakurasou no Pet na Kanojo để ngắm Nanami - chan, waifu của tôi. Rồi, Tôi ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Tôi nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.
Kết quả hình ảnh cho sakurasou pet na kanojo