thumbnail

Tổng hợp tự học Guitar

- Đánh theo nhịp : mình xem các kênh học guitar đều khuyên...
thumbnail

Điếc tone mù nhịp: Tập luyện

Mình tin rằng học cái gì cũng thế, tập luyện đúng cách và...
thumbnail

Tự học guitar: Kết nối

Có chẳng lẽ chẳng ai học guitar như mình, suốt ngày một mớ...
thumbnail

Tự học guitar: Hệ thống lại những điều quan trọng trên Cần Đàn (fretboard)

Mình vừa tự tìm hiểu, thấy điều gì hay ho lại chia sẻ luôn...
thumbnail

Điếc tone, Mù nhịp: Bước đầu solo một bài hát

Trong bài trước, mình đã nói qua cơ bản về nhạc lý, về tìm...
thumbnail

Điếc tone, Mù nhịp: Tự học guitar thế nào?

Điếc tone, Mù nhịp: Tự học guitar thế nào?