Mình vừa tự tìm hiểu, thấy điều gì hay ho lại chia sẻ luôn trên này. Nên mình thấy sau 1 tuần thôi là cái bài vừa viết có vẻ thiếu thiếu. Thế nên mình phải có một bài hệ thống lại về những điều quan trọng trên cần 2 bài:
Biết và hiểu cần đàn là bước quan trọng đầu tiên để bạn có thể chơi được những thứ hay ho sau này mà không phải ngồi google hợp âm tay như thế nào hay nghĩ xem nốt này ở đâu.
1. Mối quan hệ giữa các dây:
E- A: quãng 4
A- D: quãng 4
D- G: quãng 4
G- B: quãng 3 trưởng.
B- E: quãng 4
Quãng 3 trưởng kém quãng 4 nửa tone nên khi chuyển từ dây 3 xuống dây 2 phải lùi 1 fret.
2. Tìm note trên cần đàn
Để tìm note trên cần đàn ta xác định được note ở fret 1-3, sau đó sử dụng ottave shape để xác định note đó ở các vị trí khác trên cần đàn:
Note D ở fret 3 dây 2.
-> Note D ở fret 5 dây 5
-> Note D ở fret 7 dây 3
-> Note D ở fret 10 dây 1 và dây 6.
-> Note D ở fret 12 dây 4
-> Note D ở fret 15 dây 3.
Tương tự, ta sẽ tìm được các note nhanh chóng trên cần đàn mà không phải ngồi đếm cần đàn.
3. Âm giai
Ở đây mình chỉ nhớ âm giai trưởng, vì từ âm giai trưởng có thể tự suy ra các âm giai khác.
Công thức âm giai trưởng:
whole, whole, half, whole, whole, whole, half
Khi ta xác định được note key của âm giai và xác định được note đó ở các vị trí khác nhau trên cần đàn nhờ octave shape ở trên, ta sẽ có được 5 patterns âm giai dựa trên 5 mối liên hệ khác nhau:
- Nốt Key ở dây 6, dây 1 và dây 4.
- Nốt Key ở dây 5 và dây 3
- Nốt Key ở dây 4 và dây 2.
- Nốt Key ở dây 6, dây 1 và dây 3.
- Nốt Key ở dây 5 và dây 2.
Dây từ trên xuống dưới: E, B, G, D, A, E
Dây từ trên xuống dưới: E, B, G, D, A, E
3. Triad:
Ở đây, mình chỉ tập chung triad từ dây 1 đến dây 4 vì trong solo dùng nhiều các dây này để chơi giai điệu.
Từ âm giai trưởng , ta sẽ suy ra được các triad trưởng ở các vị trí khác nhau trên cần đàn. Các triad này quay đi quay lại chỉ có 3 pattern dựa trên hình của hợp âm D trưởng, A trưởng và F trưởng giản lược.
Dây từ trên xuống dưới: E, B, G, D, A, E
Dây từ trên xuống dưới: E, B, G, D, A, E
Để tìm được các triad nhanh nhất có thể, bạn chỉ cần nhớ công thức:
D+1->A+2->F+1
Triad hình D bỏ qua 1 fret thì đến triad hình A.
Triad hình A bỏ qua 2 fret thì đến triad hình F.
Triad hình F bỏ qua 1 fret thì đến triad hình D.
Tất cả đều cùng một hợp âm nhưng vị trí các nốt bị đảo ở các dây khác nhau.
4. Hợp âm chặn
Có 2 loại hợp âm chặn chính được sử dụng là hợp âm chặn E ( hay gọi là hợp âm chặn Root 6) và hợp âm chặn A (hay gọi là hợp âm chặn Root 5).
Cứ theo khoảng cách cao độ giữa các nốt mà ta sẽ có Fa trưởng, Son trưởng, La trưởng, Si trưởng với Root 6th và Si trưởng, Đô trưởng, Rê trưởng, Mi trưởng với Root 5th.