logo
Yesnews @Yesnews
Yesnews là tờ tạp chí kinh tế dưới góc nhìn sinh viên của câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu khoa học trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
30 Followers
9 Followings
72 Spiders