Đại học Singularity là gì?

What is Singularity University?

Exponential technologies are those which are rapidly accelerating and shaping major industries and all aspects of our lives: artificial intelligence (AI), augmented and virtual reality (AR, VR), data science, digital biology and biotech, precision medicine, nanotech and digital fabrication, networks and computing systems, robotics, and autonomous vehicles. At Singularity University (SU), we believe that the solutions to the world’s most pressing challenges lie at the intersection of these exponential technologies. That is, when two or more of these technologies are used in combination to attack a persistent challenge, the possibility of developing a sustainable solution becomes much more likely.
Công nghệ Lũy thừa là những công nghệ đang tăng tốc nhanh chóng và định hình các ngành công nghiệp chính và mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta: trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo và tăng cường (AR, VR), khoa học dữ liệu, sinh học kỹ thuật số và công nghệ sinh học, y học chính xác, công nghệ nano và chế tạo kỹ thuật số , mạng và hệ thống máy tính, robot, và xe tự hành. Tại Đại học Singularity (SU), chúng tôi tin rằng các giải pháp cho thế giới, những thách thức cấp bách nhất nằm ở giao điểm của các công nghệ theo cấp số nhân này. Đó là, khi hai hoặc nhiều công nghệ này được sử dụng kết hợp để tấn công một thách thức dai dẳng, khả năng phát triển một giải pháp bền vững sẽ trở nên khả thi hơn nhiều.
1Sáu chữ D của Quá trình Lũy thừa - Peter Diamendis
3Tăng trưởng Lũy thừa - Đặc trưng của thời đại 4.0https://spiderum.com/bai-dang/P3-Tang-truong-Luy-thua-Dac-trung-cua-thoi-dai-40-975

4Kết hợp công nghệ Lũy thừa và Thách thức toàn cầuhttps://spiderum.com/bai-dang/P4-Ket-hop-cong-nghe-Luy-thua-va-Thach-thuc-toan-cau-98a

Watch the video for a quick primer on exponential technologies from SU co-founders Ray Kurzweil and Dr. Peter Diamandis and other members of the SU leadership team.
Xem video để biết sơ lược về các công nghệ theo cấp số nhân từ những người đồng sáng lập SU Ray Kurzweil và Tiến sĩ Peter Diamandis và các thành viên khác trong nhóm lãnh đạo SU.

Celebrating Ten Years of Singularity University

Kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Singularity
In the words of our Executive Founder and Director, Peter Diamandis, “We are living in the most extraordinary time ever in human history.” Singularity University was founded on October 6, 2008, with a mission to educate, inspire, and empower leaders to apply exponential technologies to address humanity’s grand challenges.
Theo lời của Người sáng lập và Giám đốc điều hành của chúng tôi, Peter Diamandis, "Chúng ta đang sống trong thời kỳ phi thường nhất từ trước đến nay trong lịch sử loài người". Đại học Singularity thành lập ngày 6 tháng 10 năm 2018 với sự mệnh giáo dục, truyền cảm hứng, tăng cường áp dụng các công nghệ theo cấp số nhân để giải quyết những thách thức lớn của nhân loại.
We’ve spent the past decade convening, educating, inspiring, and empowering a diverse global community that shares our mission to help create a better, more equitable future for us all. Our growing global community, nearly 200,000-strong, has come together as an innovation ecosystem with the vision and ambition to transform billion-person problems into bold solutions for the future. Our journey thus far has truly been exponential which means that the best is yet to come!
Chúng tôi đã dành cả thập kỷ qua để triệu tập, giáo dục, truyền cảm hứng và trao quyền cho một cộng đồng toàn cầu đa dạng chia sẻ sứ mệnh của chúng tôi để giúp tạo ra một tương lai tốt hơn, công bằng hơn cho tất cả chúng ta. Cộng đồng toàn cầu đang phát triển của chúng tôi, gần 200.000 người, đã cùng nhau trở thành một hệ sinh thái đổi mới với tầm nhìn và tham vọng biến đổi các vấn đề của hàng tỷ người thành các giải pháp táo bạo cho tương lai. Hành trình của chúng tôi cho đến nay đã thực sự theo cấp số nhân, điều đó có nghĩa là điều tốt nhất vẫn chưa đến!
8Singularity - Tôn giáo của Thung lũng Silicon - Dàn ýhttps://spiderum.com/bai-dang/P80-Singularity-Ton-giao-cua-Thung-lung-Silicon-Dan-y-9cd

11Những ý tưởng lớn của Ray Kurzweil - Sách The Singularity is Nearhttps://spiderum.com/bai-dang/Cong-nghe-11-Nhung-y-tuong-lon-cua-Ray-Kurzweil-Sach-The-Singularity-is-Near-awk

Watch the video to see some of our proudest shared moments over the past ten years.
Xem video để thấy một số khoảnh khắc được chia sẻ đáng tự hào nhất của chúng tôi trong mười năm qua.
At Singularity University, we elevate exceptional companies into exponential enterprises that can thrive amid chaos and uncertainty, and we provide the tools, frameworks, and leadership models to help you future-proof your organization.
Tại Đại học Singularity, chúng tôi nâng các công ty đặc biệt thành các doanh nghiệp theo cấp số nhân có thể phát triển mạnh trong bối cảnh hỗn loạn và không chắc chắn, và chúng tôi cung cấp các công cụ, khung khổ và mô hình lãnh đạo để giúp bạn chứng minh tổ chức của mình trong tương lai.
See how we can help transform your organization into an exponential enterprise with leaders who are prepared to tackle the coming changes and seize new opportunities.
Xem cách chúng tôi có thể giúp chuyển đổi tổ chức của bạn thành một doanh nghiệp theo cấp số nhân với các nhà lãnh đạo đã sẵn sàng để giải quyết các thay đổi sắp tới và nắm bắt các cơ hội mới.

The Power of 10: Singularity University’s First 10 Years and a Look Forward at What’s to Come

Sức mạnh của 10: Kỷ niệm 10 năm đầu của Đại học Singularity và Tầm nhìn về những gì sẽ tới
Singularity University was founded on October 6, 2008, with a mission to educate, inspire, and empower leaders to apply exponential technologies to address humanity’s grand challenges.
Đại học Singularity thành lập ngày 6 tháng 10 năm 2018 với sự mệnh giáo dục, truyền cảm hứng, tăng cường áp dụng các công nghệ theo cấp số nhân để giải quyết những thách thức lớn của nhân loại.

We’ve spent the past decade convening, educating, inspiring, and empowering a diverse global community that shares our mission to help create a better, more equitable future for us all. Our growing global community, nearly 200,000-strong, has come together as an innovation ecosystem with the vision and ambition to transform billion-person problems into bold solutions for the future. Our journey thus far has truly been exponential which means that the best is yet to come!To commemorate our 10-year anniversary, we’ve created this publication honoring the accomplishments of our community and celebrating some of our proudest shared moments over the past ten years. Within these pages, you’ll meet leaders of SU, notable alumni, and several of our global partners. You’ll see examples of how we’ve elevated exceptional companies into exponential enterprises with leaders who are prepared to tackle the coming changes and seize new opportunities. And you’ll also meet founders of some of our portfolio companies who have been building innovative solutions to tackle the world’s most persistent challenges. Finally, we hope you find inspiration to join us on our journey. Welcome, you’ve found your tribe!
Để kỷ niệm 10 năm của chúng tôi, chúng tôi đã tạo ra ấn phẩm này để tôn vinh những thành tựu của cộng đồng của chúng tôi và kỷ niệm một số khoảnh khắc được chia sẻ đáng tự hào nhất trong mười năm qua. Trong các trang này, bạn sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của SU, cựu sinh viên đáng chú ý và một số đối tác toàn cầu của chúng tôi. Bạn sẽ thấy các ví dụ về cách chúng tôi nâng các công ty đặc biệt thành các doanh nghiệp theo cấp số nhân với các nhà lãnh đạo đã sẵn sàng để giải quyết các thay đổi sắp tới và nắm bắt các cơ hội mới. Và bạn cũng sẽ gặp những người sáng lập của một số công ty danh mục đầu tư của chúng tôi, những người đã và đang xây dựng các giải pháp sáng tạo để giải quyết những thách thức dai dẳng nhất trên thế giới. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy cảm hứng để tham gia cùng chúng tôi trên hành trình của chúng tôi. Chào mừng, bạn đã tìm thấy bộ lạc của bạn!

SingularityU Ho Chi Minh City Chapter

Chapter của SingularityU tại thành Phố Hồ Chí Minh
SingularityU Ho Chi Minh City Hero image

As a Singularity University Chapter, we are a local community-driven group working collaboratively with Singularity University. We bring together bright, passionate, action-oriented people including local entrepreneurs, innovators executives, policy makers and others who are focused on leadership to make an impact. Our Chapter is open to Singularity University Alumni and all members of our community who are interested in exponential technologies and their positive impact on the lives of individuals, the larger society and the world. The leadership of our Chapter is by individuals who are affiliated with Singularity University and authorized to create a local community and events. We look forward to new members, who are interested in applying exponential technologies to address humanity’s grand challenges, as our community is our greatest asset and can accomplish the most by working together. Our mission is to connect creative minds and push technology innovations beyond its current boundary. We work to promote the applications of exponential technologies in our daily life, to bridge the gap between complex issues and solutions, thus be the change we wish to see in the world.
Là một Phân hội của Đại học Singularity, chúng tôi là một nhóm dựa vào cộng đồng địa phương làm việc cộng tác với Đại học Singularity. Chúng tôi tập hợp những người thông minh, đam mê, có định hướng hành động bao gồm các doanh nhân địa phương, giám đốc điều hành đổi mới, nhà hoạch định chính sách và những người khác tập trung vào lãnh đạo để tạo ảnh hưởng. Phân hội của chúng tôi dành cho cựu sinh viên Đại học Singularity và tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi quan tâm đến các công nghệ theo cấp số nhân và tác động tích cực của họ đến cuộc sống của các cá nhân, xã hội lớn hơn và thế giới. Sự lãnh đạo của Phân hội của chúng tôi là bởi các cá nhân có liên kết với Đại học Singularity và được ủy quyền để tạo ra một cộng đồng địa phương và các sự kiện. Chúng tôi mong muốn các thành viên mới, những người quan tâm đến việc áp dụng các công nghệ theo cấp số nhân để giải quyết các thách thức lớn của nhân loại, vì cộng đồng của chúng tôi là tài sản lớn nhất của chúng tôi và có thể hoàn thành nhiều nhất bằng cách làm việc cùng nhau. Nhiệm vụ của chúng tôi là kết nối những bộ óc sáng tạo và thúc đẩy đổi mới công nghệ vượt ra ngoài ranh giới hiện tại. Chúng tôi làm việc để thúc đẩy các ứng dụng của công nghệ theo cấp số nhân trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, để thu hẹp khoảng cách giữa các vấn đề và giải pháp phức tạp, do đó là sự thay đổi mà chúng tôi muốn thấy trên thế giới.
Gia nhập Phân hội SingularityU tại Thành phố Hồ Chí Minh