We live in incredible times. News travels the globe in an instant. Music, movies, games, communication, and knowledge are ever-available on always-connected devices. From biotechnology to artificial intelligence, powerful technologies that were once only available to huge organizations and governments are becoming more accessible and affordable thanks to digitization.
Chúng ta đang sống trong một thời đại phi thường. Tin tức du hành vòng quanh thế giới trong nháy mắt. Âm nhạc, Phim ảnh, Trò chơi, Truyền thông và kiến thức tồn tại thường trực trong các thiết bị được kết nối. Từ công nghệ sinh học đến trí thông minh nhân tạo, các công nghệ đầy sức mạnh từng chỉ có ở các tổ chức lớn và chính phủ trở nên dễ tiếp cận hơn và bình dân nhờ quá trình số hóa.
The potential for entrepreneurs to disrupt industries and corporate behemoths to unexpectedly go extinct has never been greater.
The secret to positively impacting the lives of millions of people is understanding and internalizing the growth cycle of digital technologies. This growth cycle takes place in six key steps, which Peter Diamandis calls the Six Ds of Exponentials: digitization, deception, disruption, demonetization, dematerialization, and democratization.
Tiềm năng cho khởi nghiệp để hạ bệ các ngành công nghiệp và tập đoàn chưa bao giờ trở nên tốt hơn. Bí mật để tạo ảnh hưởng tích cực đến hàng triệu người là hiểu và thực hành chu kỳ tăng trưởng của công nghệ số hóa. Chu kỳ tăng trưởng có 6 bước chính mà Peter Diamandis gọi là 6 chữ D của Quá trình Lũy thừa: Số hóa, Dối lừa, Phản động, Phi tiền tệ hóa, Phi vật chất hóa và Bình dân hóa.
The Six Ds are a road map showing what can happen when an exponential technology is born. Not every phase is easy, but the results give even small teams the power to change the world in a faster and more impactful way than traditional business ever could.
Sáu chữ D là một lộ trình mà có thể xảy ra khi công nghệ Lũy thừa được khai sinh. Không có gì dễ dàng nhưng kết quả mà một nhóm nhỏ có sức mạnh thay đổi thế giới nhanh hơn và ảnh hưởng mạnh mẽ hơn các loại kinh doanh truyền thống có thể tạo ra.
Xem đầy đủ bài viết ở đây

Thử nghiệm Donate

Nếu thấy hay thì có thể Donate cho tác giả bằng cách chuyển khoản và để lại tin nhắn theo cú pháp:
Donation - Tên người donate - Người suy nghĩ  - Lời nhắn.
Trần Việt Anh
STK: 0451000364912, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
Cảm ơn đã đọc, và nhớ Donate !