The Exponential Foundation Series
The Exponential Foundation Series is designed to transform your  mindset and gather the essential tools you’ll need to create lasting  change. You’ll start by reframing your perspective on global  technological and economic landscapes. Next, you’ll explore shifting  trends across those sectors. Then, you’ll use your new insights to  create potential futures for yourself and your community. Finally,  you’ll learn how to put your ideas to the test and turn theory into  action.
The  Exponential Foundation Series được thiết kế để chuyển hóa tư duy của  bạn và thu thập các công cụ cần thiết mà bạn cần để tạo ra sự thay đổi  lâu dài.  Bạn sẽ bắt đầu bằng cách thay đổi quan điểm của bạn về cảnh quan kinh tế và công nghệ toàn cầu.  Tiếp theo, bạn sẽ khám phá xu hướng chuyển dịch trên các lĩnh vực đó.  Sau đó, bạn sẽ sử dụng thông tin chi tiết mới của mình để tạo tương lai tiềm năng cho bản thân và cộng đồng của bạn.  Cuối cùng, bạn sẽ học cách đưa ý tưởng của bạn vào bài kiểm tra và biến lý thuyết thành hành động.

Course 1: Foundations of Exponential Thinking

Join a cohort of like-minded leaders to discover the most recent  advancements in exponential technology and explore the foundational  concepts that support a shift in mindset to match the current pace of  technological change. You’ll learn how to think exponentially and  develop the skills that will help you navigate toward an abundant future  in a time of unprecedented innovation.
Khóa 1: Cơ sở tư duy theo hàm mũ 
  Tham gia một nhóm các nhà lãnh đạo có cùng tư tưởng để khám phá những  tiến bộ mới nhất trong công nghệ theo cấp số nhân và khám phá các khái  niệm cơ bản hỗ trợ thay đổi tư duy để phù hợp với tốc độ thay đổi công  nghệ hiện tại.  Bạn sẽ học cách suy nghĩ theo cấp số nhân và phát triển các kỹ năng sẽ  giúp bạn điều hướng tới một tương lai dồi dào trong một thời kỳ đổi mới  chưa từng có. 
Course 2: Practicing Exponential Foresight


This hands-on skill-building course will teach practical foresight  skills to impact your preferred future. Through examining trends and  exploring unknowns, you’ll practice looking at challenges in new ways,  and in collaboration with a community of leaders, innovators and  entrepreneurs.
Khóa 2: Thực hành tầm nhìn xa Lũy thừa
  Khóa học xây dựng kỹ năng thực hành này sẽ dạy kỹ năng  nhìn xa thực tế để tác động đến tương lai ưa thích của bạn.  Thông qua kiểm tra xu hướng và khám phá những ẩn số, bạn sẽ thực hành  xem xét những thách thức theo những cách mới, và hợp tác với một cộng  đồng các nhà lãnh đạo, nhà đổi mới và doanh nhân. 
Course 3: Impact Lab 


The Impact Lab brings together everything from the first two courses  and puts your new exponential education into practice. This course is a  set of moderated experiences where like-minded individuals interested in  a particular Global Grand Challenge share their knowledge of known  challenges and solutions. With user-generated content, participants  show-and-tell about specific impact proposals in their area of concern.
Khóa 3: Phòng thí nghiệm tác động 
  Phòng thí nghiệm tác động tập hợp tất cả mọi thứ từ hai khóa học đầu tiên và đặt giáo dục theo lũy thừa mới của bạn vào thực tế.  Khóa học này là một tập hợp các trải nghiệm được kiểm duyệt, nơi các cá  nhân cùng chí hướng quan tâm đến Global Grand Challenge cụ thể chia sẻ  kiến thức về những thách thức và giải pháp đã biết.  Với nội dung do người dùng tạo, người tham gia sẽ trình bày và nói về  các đề xuất tác động cụ thể trong lĩnh vực mà họ quan tâm. 

Phiên bản thử nghiệm của Khóa học