Công nghệ 11: Những ý tưởng lớn của Ray Kurzweil - Sách The Singularity is Near


Phần 1: Ray Kurzweil và Sách The Singularity is Near
Phần 2: Những ý tưởng lớn của Ray Kurzweil
1. Liệu sự kết thúc của định luật Moore có làm tạm dừng tăng trưởng lũy thừa của máy tính không?
2. Công nghệ dường như đang tăng tốc - Bởi vì nó thực sự là thế
3. Làm thế nào để suy nghĩ theo  lũy thừa và dự đoán tương lai tốt hơn
4. Ray Kurzweil dự đoán ba công nghệ sẽ xác định tương lai của chúng ta

Phần 1: Ray Kurzweil và Sách The Singularity is Near

Ray Kurzweil là ai?

Raymond Kurzweil (/ˈkɜːrzwaɪl/ KURZ-wyle; born February 12, 1948) is an American author, computer scientist, inventor and futurist. Aside from futurism, he is involved in fields such as optical character recognition (OCR), text-to-speech synthesis, speech recognition technology, and electronic keyboard instruments. He has written books on health, artificial intelligence (AI), transhumanism, the technological singularity, and futurism.  Kurzweil is a public advocate for the futurist and transhumanist  movements, and gives public talks to share his optimistic outlook on life extension technologies and the future of nanotechnology, robotics, and biotechnology.
Raymond  Kurzweil (/ ˈkɜːrzwaɪl / KURZ-wyle; sinh ngày 12 tháng 2 năm 1948) là  một tác giả người Mỹ, nhà khoa học máy tính, nhà phát minh và nhà tương lai học.  Ngoài  chủ nghĩa tương lai, ông còn tham gia vào các lĩnh vực như nhận dạng ký tự quang học (OCR), tổng hợp văn bản thành giọng nói, công nghệ nhận dạng giọng nói và các công cụ bàn phím điện tử. Ông đã viết sách về sức khỏe, trí tuệ nhân tạo (AI), transhumanism, điểm kỳ dị công nghệ, và tương lai học. Kurzweil  là một người ủng hộ công chúng cho các phong trào tương lai và  transhumanist, và trao đổi công khai để chia sẻ triển vọng lạc quan về  công nghệ mở rộng cuộc sống và tương lai của công nghệ nano, robot và  công nghệ sinh học.
Kurzweil was the principal inventor of a series of firsts:
  • the first charge-coupled device flatbed scanner,[2]
  • the first omni-font optical character recognition,[2]
  • the first print-to-speech reading machine for the blind,[3]
  • the first commercial text-to-speech synthesizer,[4]
  • the Kurzweil K250 music synthesizer, capable of simulating the sound of the grand piano and other orchestral instruments
  • the first commercially marketed large-vocabulary speech recognition.[5]
Kurzweil là nhà phát minh chính của một loạt những người đầu tiên:

    - máy quét phẳng thiết bị đầu tiên tích điện, [2]
    - nhận dạng ký tự quang học đầu tiên của font chữ omni, [2]
    - máy đọc chữ in đầu tiên cho người khiếm thị, [3]
    - bộ tổng hợp văn bản thành giọng nói thương mại đầu tiên, [4]
    - bộ tổng hợp âm nhạc Kurzweil K250, có khả năng mô phỏng âm thanh của cây đàn piano và các nhạc cụ dàn nhạc khác
    - nhận dạng lời nói từ vựng được quảng bá thương mại đầu tiên. [5]
Kurzweil received the 1999 National Medal of Technology and Innovation, the United States' highest honor in technology, from President Clinton in a White House ceremony[6]. He was the recipient of the $500,000 Lemelson-MIT Prize for 2001,[7] the world's largest for innovation.[citation needed] And in 2002 he was inducted into the National Inventors Hall of Fame,  established by the U.S. Patent Office. He has received twenty-one  honorary doctorates, and honors from three U.S. presidents. Kurzweil has  been described as a "restless genius"[8] by The Wall Street Journal and "the ultimate thinking machine"[9] by Forbes. PBS included Kurzweil as one of 16 "revolutionaries who made America"[10]  along with other inventors of the past two centuries. Inc. magazine ranked him #8 among the "most fascinating" entrepreneurs in the United States and called him "Edison's rightful heir".[11]
Kurzweil  đã nhận được Huân chương Công nghệ và Sáng tạo Quốc gia năm 1999, vinh  dự cao nhất của Hoa Kỳ về công nghệ, từ Tổng thống Clinton trong một  buổi lễ Nhà Trắng [6]. Ông  là người nhận Giải thưởng Lemelson-MIT trị giá 500.000 đô-la vào năm  2001, [7] lớn nhất thế giới về sự đổi mới. Và vào năm 2002, ông được  giới thiệu vào Hội trường danh tiếng của các nhà phát minh quốc gia do  Văn phòng sáng chế Hoa Kỳ thành lập. Ông đã nhận được hai mươi mốt vị tiến sĩ danh dự, và danh dự từ ba tổng thống Hoa Kỳ. Kurzweil  đã được mô tả như là một "thiên tài không ngừng nghỉ" [8] bởi The Wall  Street Journal và "cỗ máy tư duy tối thượng" [9] của tạp chí Forbes. PBS bao gồm Kurzweil là một trong 16 "nhà cách mạng làm nên nước Mỹ" [10] cùng với các nhà phát minh khác trong hai thế kỷ qua. Tạp  chí Inc. xếp ông ở vị trí thứ 8 trong số các doanh nhân "hấp dẫn nhất" ở  Hoa Kỳ và gọi ông là "người thừa kế hợp pháp của Edison". [11]

Kurzweil has written seven books, five of which have been national bestsellers[12]. The Age of Spiritual Machines has been translated into 9 languages and was the #1 best-selling book on Amazon in science. Kurzweil's book The Singularity Is Near was a New York Times bestseller, and has been the #1 book on Amazon in both science and  philosophy. Kurzweil speaks widely to audiences both public and private  and regularly delivers keynote speeches at industry conferences like DEMO, SXSW, and TED. He maintains the news website KurzweilAI.net, which has over three million readers annually.[5]
Kurzweil has been employed by Google since 2012, where he is a "director of engineering".
Kurzweil đã viết bảy cuốn sách, năm cuốn sách đã được bán chạy nhất trên toàn quốc [12]. Thời kỳ của các  cỗ máy tâm linh đã được dịch sang 9 thứ tiếng và là cuốn sách bán chạy nhất số 1 trên Amazon về khoa học. Sách  của Kurzweil The Singularity Is Near là một cuốn sách bán chạy nhất New  York Times, và là cuốn sách số 1 trên Amazon về cả khoa học và triết  học. Kurzweil  nói rộng rãi với khán giả cả công chúng và tư nhân và thường xuyên cung  cấp các bài phát biểu quan trọng tại các hội nghị ngành như DEMO, SXSW  và TED. Ông duy trì trang web tin tức KurzweilAI.net, có hơn ba triệu độc giả mỗi năm. [5]

Kurzweil đã được Google tuyển dụng từ năm 2012, nơi ông là "giám đốc kỹ thuật".


Sách The Singularity is NearThe Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology is a 2005 non-fiction book about artificial intelligence and the future of humanity by inventor and futurist Ray Kurzweil.
The book builds on the ideas introduced in Kurzweil's previous books, The Age of Intelligent Machines (1990) and The Age of Spiritual Machines (1999). This time, however, Kurzweil embraces the term the Singularity, which was popularized by Vernor Vinge in his 1993 essay "The Coming Technological Singularity" more than a decade earlier.[1]
Singularity  sắp đến: When Humans Transcend Biology là một cuốn sách phi hư cấu  năm 2005 về trí thông minh nhân tạo và tương lai của nhân loại bởi nhà  phát minh và tương lai Ray Kurzweil.

Cuốn  sách xây dựng dựa trên những ý tưởng được giới thiệu trong các cuốn  sách trước đây của Kurzweil, The Age of Intelligent Machines (1990) và  The Age of Spiritual Machines (1999). Tuy  nhiên, thời gian này, Kurzweil bao gồm thuật ngữ Singularity, được phổ  biến bởi Vernor Vinge trong bài tiểu luận năm 1993 của ông "The Coming  Technological Singularity" hơn một thập kỷ trước đó. [1]
Kurzweil describes his law of accelerating returns which predicts an exponential increase in technologies like computers, genetics, nanotechnology, robotics and artificial intelligence.  Once the Singularity has been reached, Kurzweil says that machine  intelligence will be infinitely more powerful than all human  intelligence combined. Afterwards he predicts intelligence will radiate  outward from the planet until it saturates the universe. The Singularity  is also the point at which machines intelligence and humans would  merge.
Kurzweil  mô tả luật của ông về sự trở lại tăng tốc , dự đoán sự gia tăng theo cấp  số nhân trong các công nghệ như máy tính, di truyền học, công nghệ nano,  robot và trí tuệ nhân tạo. Khi  Singularity đã đạt tới, Kurzweil nói rằng trí thông minh của máy sẽ  mạnh hơn vô hạn so với tất cả trí thông minh của con người kết hợp lại. Sau đó, ông dự đoán trí thông minh sẽ tỏa ra từ hành tinh cho đến khi nó bão hòa vũ trụ. Singularity cũng là điểm mà tại đó các máy thông minh và con người sẽ hợp nhất.Phần 2: Những ý tưởng lớn của Ray Kurzweil

1. Liệu sự kết thúc của định luật Moore có làm tạm dừng tăng trưởng lũy thừa của máy tính không?
2. Công nghệ dường như đang tăng tốc - Bởi vì nó thực sự là thế
3. Làm thế nào để suy nghĩ theo  lũy thừa và dự đoán tương lai tốt hơn
4. Ray Kurzweil dự đoán ba công nghệ sẽ xác định tương lai của chúng ta


1
1302 lượt xem
1
0
0 bình luận