logo
Trần Đăng Ngọc Sơn @sontdn
Xin chào, mình là Sơn. Trần Đăng là họ. Ngọc là đệm. Chào mọi người tới nơi mình viết, dù nó chưa hay, dù lắm chỗ còn chưa mạch lạc nhưng mình sẽ cố gắng dồn hết sức cho mọi phần mình viết ra.
21 Followers
2 Followings
56 Spiders