logo
Người mộng du @sonxone07
Tôi không tỉnh. Tôi không mơ. Tôi bước trên lằn ranh của hư và thực. Tôi là điểm nhiễu giữa thế giới lẫn lộn trắng đen.
21 Followers
84 Spiders