Fashion
thumbnail
Quan điểm - Tranh luận
 | 3 phút đọc

Giày đen tất trắng – đừng làm nô lệ cho các nguyên tắc

Đầu tiên, có lẽ tôi cần nói rõ hơn về khái niệm nguyên tắc....
Tornad
8 tháng 4 2017