logo
minhlahaithanday @tht9954
Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.
28 Followers
2 Followings
231 Spiders