logo
TranhaithanyeuDothanhlam @tht9954
Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.
25 Followers
1 Followings
175 Spiders