logo
Thelight Esonia @Reddancer
"Kẻ ngu muội khẳng định, người thông minh nghi ngờ, triết gia suy nghĩ" - Socrates.
23 Followers
0 Followings
108 Spiders