logo
Nguyễn Hoàng Đức @Nguyenhoangduc0492
Tôi là một digital marketer, bạn bè hay gọi tôi là Đức Ngộ Không. Chuyên môn tốt nhất của tôi là làm SEO, Content Marketing và Inbound Marketing. Tôi có một website chia sẻ về marketing và digital marketing cơ bản https://abcdigi.marketing/.
18 Followers
0 Followings
45 Spiders