Gợi cảm hứng từ bài giảng của TS Lê Thẩm Dương, tôi đã giành nhiều thời gian để tổng hợp về Tư duy. Nghe nói ở bên Sing có nhiều sách về Tư duy. Tôi tìm được nhiều tài liệu về chủ đề này, sắp xếp để gửi đến bạn đọc.


TS LÊ THẨM DƯƠNG: “RẤT NHIỀU NGƯỜI MẶC ĐỒ THẾ KỈ 21 NHƯNG TƯ DUY THẾ KỈ 13.”
 Vậy tư duy thế kỷ 21 là gì? Đó là "Tư duy đột phá"– lối tư duy giúp bạn  giải quyết vấn đề theo hệ thống. Trong thời đại siêu cạnh tranh, chỉ có  "Tư duy đột phá" mới giúp bạn, doanh nghiệp tồn tại và thành công.

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TƯ DUY THEO THỜI GIAN:
1/ Không tư duy gì cả vì của cải vật chất sẵn có không cần phải tư duy.
2/ Tư duy kinh nghiệm: Dùng cho giai đoạn của cải khan hiếm, sự cạnh tranh bắt đầu.
3/ Tư duy logic: Thắng lợi thuộc về những kẻ có học thức để giải quyết vấn đề.
4/ Tư duy sáng tạo = logic + khác biệt.
5/ Tư duy đột phá = logic + khác biệt + độc đáo.
7 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA TƯ DUY ĐỘT PHÁ:
 1. Sự khác biệt độc đáo: Mỗi vấn đề là duy nhất và yêu cầu giải pháp duy nhất, tuyệt đối không bắt chước.
 2. Nguyên tắc về triển khai mục đích: Tập trung vào mục đích và triển  khai mục đích bằng câu hỏi “Mục đích của mục đích, của mục đích… là gì”)  để tìm ra mục đích sau cùng, mở rộng các chiều (không gian, thời gian)  để giải quyết vấn đề.
 3. Giải pháp tiếp theo: Định ra giải pháp  tương lai để chỉ hướng cho giải pháp hiện tại, đặt nó trong tổng thể của  giải pháp lớn hơn.
 4. Thiết lập hệ thống: Xét giải pháp trong tổng thể.
 5. Thu thập thông tin có giới hạn: Có nhiều thông tin sẽ tạo nên kiến  thức chuyên gia nhưng quá nhiều thông tin chính là một cách hạn chế khả  năng giải quyết vấn đề.
 6. Lôi kéo người khác tham gia: Tạo sự phấn khởi, kích thích và kêu gọi mọi người cùng tham gia vào kế hoạch)
 7. Thay đổi và cải tiến liên tục: trong lúc đang hoàn thiện giải pháp  mới, tiếp tục định ra giải pháp tiếp theo để tính đổi mới được liên tục.