#03/20/20
Thiệt là vui vui vui:)))
Dạo này, tuy ở nhà thôi, nhưng mình lại hoạt động tích cực hơn lúc trước ở ktx nhiều. Đào sâu suy nghĩ hơn do tích cực đọc sách, tìm hiểu tin tức thời sự đó đây. Tham gia nhiều webinar của VOCF với cả immerse in English nhiều hơn (bởi vì đang khá "mê" một Ielts Speaking Club). 
Mở bài vậy để thấy, mặc dù mùa dịch đang khá căng thẳng, nhưng mà ở nhà mình cũng không làm một con sâu lười biếng (mà còn năng suất hơn lúc trước ~~)
Quay trở lại đề tài tiếng anh, thì hôm nay mình register một cách officially vào group với một số câu hỏi và có một câu Speaking của Part 3: "Should parents help their children with homework?"
Đây là Quick Answer của mình:
Personally I think parents should help their children with schoolwork. Firstly, this creates the chances for parents to see what their child are learning in school and have an better connection with their kids. Besides, children coud feel more motivated when they are taught by their parents. However, teaching method is really important. Parents shouldn't complete the whole task but rather instruct the chidren to solve the problem.
Tèo tèo:))) nhưng mà sẽ cố gắng improved!!!