Để làm việc hiệu quả, bạn cần lên một bảng to-do list chi tiết. Vậy to do list là gì và làm cách nào để tận dụng được hiệu quả của nó?

To-do list là gì?

To-do list” là cách bạn tự liệt kê, thực hiện và giám sát chính mình để hoàn thành mục tiêu công việc hiệu quả, đúng kế hoạch. Lên một bảng “To do list” cụ thể và chi tiết giúp bạn không bị rối.
Bạn cũng có thể dễ dàng kiểm tra năng suất làm việc của mình trong một ngày, tuần, tháng… cũng như kiểm soát được tổng thể công việc.

Sự quan trọng của To-do list

1. Cảm Thấy Hiệu Quả Hơn

bạn sẽ cảm giác đang được được kiểm soát. Và nó cũng cho bạn cảm giác tích cực để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.

2. Tạo Nhiệm Vụ:

To do list là phương pháp để giúp bạn quản lý và tìm ra cách để làm những điều mà bạn muốn làm. Khi thực hiện To-do list bạn sẽ chia nhỏ dự án hoặc kế hoạch của bạn thành những nhiệm vụ nhỏ có thể thực hiện được bằng hành động.

3. Sự Ưu Tiên

Quản lý những nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả, bạn có thể dễ dàng xem được những nhiệm vụ của mình và độ ưu tiên của nó dựa theo thứ tự thời gian hoặc những biểu tượng, note chú thích bên cạnh chúng.

4. kế hoạch và quản lý thời gian của bạn

Bạn không thể lúc nào cũng tính được chính xác thời gian một nhiệm vụ được hoàn thành. Nó có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn so với thời gian bạn đã hoạch định trước, thậm chí một vài nhiệm vụ có thể bị huỷ.

5. Cam Kết Với Nhiệm Vụ

Hành động viết vào sổ tay bới chính bạn khiến bạn có thêm cam kết và trách nhiệm hơn với những gì bạn đã ghi chép. Khi bạn viết To- Do List vào sổ tay, bạn đã cho nó “mạng sống”, cũng chính lúc này bạn đang tạo cho mình một kế hoạch để hoàn thành mục tiêu mà bạn muốn nó được hoàn thành. Bạn sẽ có thêm trách nhiệm với mục tiêu và nhiệm vụ của mình.