Lịch Sử chứng minh THÀNH CÔNG do Ý TRỜI hay do SỨC NGƯỜI

Số Trời đã định thì chạy đâu cũng không thoát nắng. Mạc Đĩnh Chi là người tài hoa, trí tuệ uyên bác, người duy nhất mang danh Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, lại là người trung thành hết mực, được ngoại bang mời làm quan nhưng một lòng vì nhà Trần. Có lời truyền dòng Họ Mạc sẽ phản triều đình trở thành Thiên Tử là trời đã định. Vì không muốn làm Vương, cho nên cả thời hưng thịnh của vận số Mạc Đĩnh Chi chọn cách ra ngoại quốc làm ngoại giao, phiêu bạt tại Cao Ly, Trung Hoa, giữ trọn tiếng trung tránh họa cướp nước. Vua nhà Minh nể phục Mạc Đĩnh Chi lắm, nên sau đô hộ cũng để con cháu họ Mạc làm quan, tránh họa sát thân. Họ Mạc lụi dần tưởng như sẽ không còn Chân Mệnh Thiên Tử, đến 7 đời sau Mạc Đăng Dung từ người dân chài lưới nhờ tài năng lên đến được tột đỉnh quyền lực giữ chức thái sư. Năm 1527, Mạc Đăng Dung chính thức soán ngôi nhà Lê và trở thành Mạc Thái Tổ. Triều đại Mạc trải nhiều sóng gió, nhưng vẫn hưởng lộc làm vua một vùng duy trì được 150 năm. Nhà nước duy nhất lật đổ triều đại mà thịnh trị.

Lại có trường hợp Sức Người chiến thắng thiên ý đó là Nhà Hồ. Tổ tiên Họ Hồ là Hồ Hưng Dật - Thái thú châu Diễn, khi được Vua Đinh Tiên Hoàng dò hỏi ý định tạo phản, đã phất kiếm và thề độc rằng "Vạn Đời Vi Dân" - "Vạn đời làm thường dân" cho nên họ Hồ không có mệnh làm vua. Đến đời Hồ Quý Ly một người tài giỏi, nhìn xa trông rộng, yêu nước thương dân, xót xa trước cảnh đất nước, liền lật đổ nhà Trần lên làm vua đặt niên hiệu là Thánh Nguyên. Nhưng ý trời chỉ cho nhà Hồ được 7 năm ngắn ngủi xong mất vào tay giặc Minh. Nhân tài họ Hồ nhiều vô kể trạng nguyên, thám hoa, bảng nhãn, đến tú tài nhiều vô kể, ở vùng Nghệ - Tĩnh là đất gốc của Họ Hồ cũng nổi danh tài hoa. Trời như thương xót nhân tài, cách 4 đời sau Hồ QUý Ly, Vua Quang Trung - tên thật là Hồ Thơm, trở thành một trong những Hoàng Đế vang danh tài giỏi nhất sử sách Việt Nam nhưng triều đại cũng ngắn ngủi chỉ được 24 năm. Sức người đúng là có thể cải tạo số mệnh của mình chăng ?

Ảnh mang tính minh họa,
2
1333 lượt xem
2
2
2 bình luận