Sinh từ tinh hoa trời đất, nhận ơn từ ân sư
Loạn thiên cung không muốn, thỉnh chân kinh chưa biết đường
Hoa Quả sơn đã chán, Tây thiên chưa hình dung
Thôi tạm làm Bật Mã Ôn - chăn ngựa chờ ngày dụng võ
Thời tranh đoạt, mấy ai nghĩ đến yên dân dưới lưng ngựa?
Vẫn chỉ muốn lấy thiên hạ trên lưng ngựa thôi.
Ngựa thế gian trăm nghìn loại - từ làng nhàng đến thần mã - Bạch Long Mã (rồng ở dáng ngựa)
Phàm là ngựa, đều mong tìm được tri kỷ
Để tung vó dặm trường, để vào sinh ra tử
Chọn ngựa, rèn ngựa, mong đến ngày chúng gặp được tri kỷ
Đạo luyện ngựa tựa đạo tu thân, luyện nhân
Dưỡng binh thiên nhật, dụng trư nhất thế
Vào thời khắc cần, nhất thiết không được có sơ sót.
---
Hình - trích Hỏa Phụng Liêu Nguyên: