logo
Zồ Lang Thang @jindota15
Con người là một thực thể hỗn độn. Tôi là con người của con người...
6 Followers
4 Followings
65 Spiders