logo
Compassion.vn @infocompassion
Compassion.vn là cộng đồng dành cho người trưởng thành, nhằm kết nối các thành viên để hỗ trợ lẫn nhau, cũng như kết nối các thành viên với các nguồn lực có thể hỗ trợ được trên chặng đường Hiểu Bản Thân - Lựa Chọn Định Hướng - Phát Triển Bản Thân. Compassion.vn khởi tạo các hoạt động từ năm 2017 dưới hình thức các cộng đồng nhỏ trên Facebook, các hoạt động chính của Compassion.vn bao gồm: Vận hành các cộng đồng online - Viết, dịch bài và phát hành các ấn phẩm online - Tổ chức các sự kiện và khóa học về kỹ năng cho người trẻ. Theo dõi Fanpage: Fb.com/compassionpage - Cộng Đồng: member.compassion.vn.
33 Followers
3 Followings
130 Spiders