- trước khi tôi đi học đại học mẹ tôi có dặn:
+con ra ngoài thành người hay thành ma là do con
+con ra ngoài có nhiều bạn hay không có bạn là do con
+con ra ngoài có sức khỏe hay không có sức khỏe là do con
+con ra ngoài học thành tài hay đi làm công nhân cũng do con
con lớn rồi mẹ không thể theo con được nữa con đi đi để gặp khó khăn và trưởng thành, con sẽ thấy con hơn người khác mấy tuổi nhưng người khác trưởng thành hơn con nhiều lần. mẹ không dạy được cho con trưởng thành khi con ra đi nên hãy để đời dạy con làm người vậy