15/01/2020
"For those who know what love is have to love everything lovely.
Hence others for their lover have to lie a forswear others."
(Bởi những ai hiểu tình yêu là gì sẽ yêu tất cả những gì đáng yêu. Nên những kẻ còn lại phải dối lòng mà thề với người tình rằng sẽ từ bỏ mọi tình yêu khác.)
05/08/2019
"No one dares to said, that not afraid of death
Cause they were all dead, before their tongue can set
Hence you've never yet, but won't a chance to met."
(Chẳng ai dám nói mình không sợ chết.
Vì nếu vậy họ đã chết hết trước khi kịp nói.
Khiến cho bạn chưa từng nghe, và cũng không bao giờ có cơ hội gặp.)
04/05/2019
"Phải chết đi, để trở thành huyền thoại.
Vì lý tưởng, thì phải bất khả thi.
Sau mỗi đêm, chỉ mình ta trở lại.
Là True Love, nghĩa là bất khả tri."
26/03/2019
"Không thể có tình yêu thật sự nếu không chấp nhận sự thật là tình yêu thật sự không tồn tại."
(There's no way to have a True Love, but accept the truth that love in the Real World does not exist, it's all just love Yourself.)
24/03/2019
"Philosophy makes you know how fool you are, finally you're still a fool.
Never cry again makes you feel how strong you are, finally you're still weak, it just doesn't cry anymore."
(Đọc triết học để biết mình ngu thế nào, thì cuối cùng vẫn ngu như vậy.
Từ lúc không còn khóc cứ tưởng mình mạnh mẽ thế nào, rồi cũng vẫn yếu đuối như vậy, chỉ là không khóc nữa thôi.)
28/02/2018
“Nothing changes while you are thinking but your mind.”
01/02/2018
“People say what they like without living what they say.”
"People live as they want but say as they like."
(Người ta nói những gì họ thích chứ không sống theo những gì họ nói.)
23/01/2018
“It’s easy to say what you know but as hell to tell as they need.
(Nói những gì bạn biết thì dễ, nói điều người ta cần mới khó.)
20/12/2017
"Ai cũng mong ước cuộc sống yên bình nhưng chẳng mấy ai chịu được tĩnh lặng.”
(Everyone dream a peaceful life but almost can't stay with silence.)
15/12/2017
“I spend whole life lying to myself that I have to live like my life have a meaning.”