Đề Bài: Có 20 bậc thang , mỗi bậc thang ta có thể bước một bước hoặc hai bước . Hỏi có bao nhiêu cách để đi hết 20 bậc thang đó.

P/S: đây là bài viết đầu của mình , nên còn nhiều lỗi  , các bạn thông cảm .