Người hối hả sống
Cây hối hả xanh
Mưa lay cái nắng chưa kịp tắt
Tôi
Rơi.
.....