Giá nằm một giấc được ngàn thu
Gạt hết nhân gian thế sự phù
Chuyện xưa ghép lại ta làm gối
Lấy nắng làm chăn quấn lời ru
Cỏ xanh trải xuống ấm tựa nôi
Vần vũ hoàng hôn gió mịt mù
Mây đưa bóng nguyệt đi mờ lối
Tỉnh dậy ngỡ như trốn ngục tù.
 - Lăng Bích Thiên -