Tích
Hắn chạy
Tắc
Hắn chạy nhanh hơn 
Tích
Hắn dừng lại
Thật sự thì hắn đang chạy khỏi cái quái gì vậy ?
Nếu thứ đó ngu hiểm như độ vang của nó, vậy tại sao, mọi thứ, vẫn thế, vẫn vô sự ?
Tắc
Lần này thì hắn không chạy, đó chỉ là một thứ âm thanh vô dụng rung cây dọa khỉ
Tích
Nếu nó vô dụng, vậy thì tại sao hắn lại gục xuống
Tắc
Hắn lại chạy
...