One Piece Tập 395 | Edit by Word Swag
One Piece Tập 395 | Edit by Word Swag
CHUẨN BỊ CHO CƠN BÃO
“Đây là vận động viên đích thực — người được đào tạo nghiêm ngặt để chống lại những cảm tưởng sai lầm. Hãy giữ vững lập trường, hỡi người đau khổ, đừng để bị ấn tượng của bạn bắt cóc! Các cuộc đấu tranh là vinh quang, nhiệm vụ thiêng liêng — để dành được quyền làm chủ, tự do, hạnh phúc và yên bình.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 2.18.27–28
Epictetus cũng sử dụng phép ẩn dụ về một cơn bão, nói rằng cảm tưởng của chúng ta không khác gì thời tiết khắc nghiệt có thể bắt lấy chúng ta và quay chúng ta như dế. Khi chúng ta làm việc hoặc đam mê một vấn đề, chúng ta có thể thuật lại.
Nhưng chúng ta hãy nghĩ về vai trò của thời tiết trong thời hiện đại. Ngày nay, chúng ta có các nhà dự báo và chuyên gia có thể dự đoán khá chính xác các hình thái bão. Ngày nay, chúng ta không có khả năng phòng vệ trước một cơn bão tố chỉ khi chúng ta từ chối sự chuẩn bị hay sự chú ý đến các cảnh báo.
Nếu chúng ta không có kế hoạch, nếu chúng ta chưa bao giờ học cách bố trí các cửa sổ bão, chúng ta sẽ bị dắt mũi bởi những yếu tố bên ngoài — và bên trong — sức mạnh nguyên tố. Chúng ta vẫn là những con người nhỏ bé so với sức-gió-một-trăm-dặm-một-giờ.
“This is the true athlete—the person in rigorous training against false impressions. Remain firm, you who suffer, don’t be kidnapped by your impressions! The struggle is great, the task divine—to gain mastery, freedom, happiness, and tranquility.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 2.18.27–28
Epictetus also used the metaphor of a storm, saying that our impressions are not unlike extreme weather that can catch us and whirl us about. When we get worked up or passionate about an issue, we can relate.
But let’s think about the role of the weather in modern times. Today, we have forecasters and experts who can fairly accurately predict storm patterns. Today, we’re defenseless against a hurricane only if we refuse to prepare or heed the warnings.
If we don’t have a plan, if we never learned how to put up the storm windows, we will be at the mercy of these external—and internal—elements. We’re still puny human beings compared with one-hundred-mile-per-hour winds, but we have the advantage of being able to prepare—being able to struggle against them in a new way.