Mình làm việc với 3 Start


Start1: Tài năng, sáng tạo và hơi ngơ

Start2: Thông minh nhạy bén và khôn quá

Start3: Tài năng, ý tưởng hạng ba nhưng hiếu thắng hạng nhất


Cả ba không thể ngồi được với nhau. Nhưng đều có thể UP =))))