Nếu chỉ còn khoảng 100 ngày để sống, bạn sẽ làm gì? 
Rất tiếc, nội dung này hiện không khả dụng