*Bản đồ ca dương tính - https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/

*Bản đồ hỗ trợ - https://sosmap.net
*Bản đồ lây nhiễm - https://ncov.moh.gov.vn/ban-do-vn
*KHAI BÁO DI CHUYỂN NỘI ĐỊA https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn