Đôi mắt ngắm nhiễu điều thành thục

"Nhắm" đôi môi người thơm phức

Đôi tai hít bạt ngàn tình khúc 

Lấp yêu thương dạt dào lồng ngực

Đôi tay lành dẫu lắm lúc hậm hực

Đôi lúc nắm chặt tay, "tự lập tức"

Đôi chân nhún từng vòm trời thổn 
thức

Buồn vặt vãnh mà vui cũng có lúc 

Hẳn anh - một trong những kẻ hạnh phúc?
(06.01.2021)
Xanh - mah mean is Green!

Dar.White.Kiss