Đừng viết về giấc mơ
Khi chúng không thể trở thành sự thật
Thường hằng bủa vây
sự được mất
Bóp nghẹt hương thơm thuần chất bướm hoa
Mình ta
Xuân qua
chẳng thể nhú trồi non vươn lá
Im lặng trong đống rạ
Ngủ những giấc nhạt nhòa
Gắng đọng chút hương hoa
Một ngày xa
bùng ngọn lửa trắng
đốt sự vật thường hằng
hóa kiếp một cơn mơ
2020.04.20
Không có mô tả ảnh.