Tháng tám rồi thu ah.
Nắng thu vàng trong xanh.
Đi qua miền thương nhớ.
Nơi nào em yêu anh.