Một cuốn sách rất đáng đọc để tìm hiểu về những điều cơ bản về Typography.
Qua cuốn sách, bạn sẽ được hiểu thêm về lưới, về cách trình bày chữ, khoảng cách dòng, .... rất nhiều điều chúng ta làm không đúng nhưng không được ai nhắc về những điều này.