Các bạn là nguyên khí của quốc gia. Các bạn không ngừng phát triển và tiếp thu tinh hoa giáo dục từng ngày. Hãy nêu lên ý kiến của bạn về mặt hạn chế của giáo dục VN, mình sẽ viết một bài về nó.