compile cpp->obj
link obj->exe
lập trình hướng đối tượng: viết chương trình tạo ra các đối tượng hoạt động, chương trình hoạt động là do các đối tượng phối hợp với nhau hoạt động
-cấu trúc của 1 lớp đối tượng bao gồm:tên lớp, phương thức và thuộc tính
-thể hiện của 1 lớp trong sơ đồ thiết kế(class diagram)
-đối tượng được đóng gói cả dữ liệu và xử lý
+không nên chỉnh sữa source code mà sau này muốn chỉnh sửa va mở rộng phải sử dụng lớp kế thừa
- tiền xử lý IFndef file.h
define file.h
end if
dùng để đảm bảo chắc chắn rằng file.h chỉ được khai báo 1 lần duy nhất cũng tương tự như #pragma once
- chúng ta phải có chỉ định phương thức nào thuộc lớp nào bằng cách sử dụng toán tử "::" để chỉ rõ phương thức đó của lớp nào
- dùng con trỏ hay bình thường để khai báo đối tượng tùy vào vòng đời của mình muốn cho nó
- tính ước chung lớn nhất là hai số trừ tử mẫu bằng nhau có thể làm bằng đệ quy
-sau khi thực hiện các phép tính thì mẫu số ban đầu không thay đổi nên mình phải tạo 1 biến trung gian trong phương thức để trả về kết quả