Không thể sẻ chia hay bày tỏ cảm xúc của mình với những người mình yêu thương là điều giết dần giết mòn một con người.
(Hà Nội, ngày 23/02/2021)
(Ảnh: Tranh Hoàng hôn by Mộc Yên)