Khi nói đến một vấn đề, lẽ tự nhiên chúng ta có xu hướng phân tích nó theo chiều rộng, nghĩa là sự liên đới của nó sang các vấn đề khác. Còn chiều sâu chúng ta thường bỏ qua, nhưng chính chiều sâu lại đóng vai trò chính về bản chất của một vấn đề. Mặt khác, có thể chúng ta không nhận thức được chiều sâu là chiều gì. Chúng ta nhầm lẫn chiều sâu và chiều rộng. Hoặc chúng ta đánh tráo các vấn đề.

Một ví dụ khi ta mổ xẻ về "sự tôn trọng"
- Thì chiều rộng thường sẽ là: nếu ai đó yêu thương ta họ sẽ tôn trọng ta, hoặc một người có đạo đức sẽ luôn tôn trọng ta, hoặc một người trưởng thành sẽ tôn trọng bạn...đại loại nó là các mệnh đề bên cạnh có dính líu.

- Còn chiều sâu là gì? Bản chất của việc tôn trọng nó bao gồm: 
+ sự chấp nhận
+ sự lắng nghe
+ sự thấu hiểu
+ lòng cảm thông
+ thiện chí trong mối quan hệ
+...và nhiều yếu tố khác!
Một chữ Tôn Trọng nhưng xuất phát điểm của nó gồm nhiều yếu tố cấu thành. Đây là lối mổ xẻ theo chiều sâu. 
Mổ xẻ theo chiều sâu sẽ giúp chúng ta có cái góc nhìn khách quan hơn của vấn đề, thay vì chung chung và mơ hồ. Mặt khác khi phân tích theo chiều hướng này sẽ đưa đến sự rõ ràng và chắc chắn hơn với những vấn đề qua trọng. Ngoài ra với cách phân tích này sẽ giúp chúng ta tập trung gọn gàng vào các vấn đề nó có tầm ảnh hưởng rộng đến các vấn đề xung quanh, tránh tạo ra một vòng luẩn quẩn và rối rắm giữa các khái niệm.

Thời đại 4.0 5.0 nên nội dung ngắn gọn súc tích hạn chế lan man.