Tiếp tục với phần 1 khi đã tổng hợp những câu hỏi ở mức độ cơ bản, đây sẽ là List câu hỏi phỏng vấn bí ẩn mà nhà tuyển dụng không muốn các bạn biết, dù là vị trí Content hay bất cứ vị trí nào khác:
1. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 bằng câu “Hãy kể cho tôi một tình huống công việc mà bạn mất kiểm soát và sau đó bạn đã thay đổi được tình thế một cách nhanh chóng? Sự thay đổi này tác động đến bạn thế nào?”
2. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐡𝐨̂̀𝐢 bằng câu “Hãy nói cho tôi biết khi có người nói những lời không tốt đẹp về bạn. Khi đó bạn sẽ làm gì?”
3. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐨̂́𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ bằng câu “Hãy đưa ra ví dụ về một tình huống mà bạn giao tiếp thành công với đối phương người mà không thích bạn?”
4. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀, 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 bằng câu “Bạn hãy cho ví dụ về một vấn đề mà bạn giải quyết theo một cách sáng tạo, độc đáo riêng theo cách của mình?”
5. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 bằng câu “Cách bạn phân chia công việc ưu tiên của mình như thế nào?”
6. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀, 𝐬𝐮̛̣ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 bằng câu “Hãy đưa ví dụ về một vấn đề mà bạn đối mặt trong công việc và cách bạn giải quyết nó?”