Sương còn vương trên lá
Lá ngả mình vào hoa
Tựa lưng trời vương nắng
Thổi lộng lay hồn ta.
Em mượn hương trăng mới
Dụ lá vào cõi mơ
Tưởng hồn hoa đổ gió
Mà hoá em dại khờ.